OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO E-SHOP – ON-LINE PRODEJ DÁRKOVÝCH KARET A DALŠÍHO ZBOŽÍ

obchodní společnosti Lagardere Travel Retail a.s. se sídlem Voctářova 18, Praha 8, 180 00 identifikační číslo: 25099167 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118543

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky pro E-shop – on-line prodej dárkových karet a dalšího zboží (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Lagardere Travel Retail a.s., se sídlem Voctářova 18, Praha á, 180 00 identifikační číslo: 25099167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118543 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy kupní (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím webových stránek dodavatele na internetové adrese www.costa-coffee.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím webového rozhraní. Předmětem plnění dodavatele dle Smlouvy bude dodávka zboží – dárkových karet dodavatele na nákup produktů v provozovnách dodavatele Costa Coffee v hodnotě 500 Kč, 1000 Kč nebo 15000 Kč – vánočních balíčků velkých sestávajících z: 200 g zrnková Signature Blend káva, sada minimoninů, termohrnek nerezový Costa , kupní cena jednoho balíčku 590,- Kč – vánočních balíčků malých sestávajících z: 500 g zrnková Signature Blend káva, keramický hrnek kávovník , kupní cena jednoho balíčku 390,- Kč – nerezových Costa termohrnků 400ml, kupní cena termohrnku 349,- Kč (dále souhrnně též jen „zboží“).

1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Dodavatel informuje o změně obchodních podmínek na webové stránce, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli zákazníci bez obtíží seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek. 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1. Na webové stránce www.costa-coffee.cz zveřejňuje dodavatel informaci o zboží nabízeném k prodeji a jeho kupní ceně. Cena je uvedena včetně DPH a všech souvisících poplatků. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Dárková karta je přenosná a je způsobilá okamžitého použití (je dodavatelem před odesláním zákazníkovi aktivována). Dárkovou kartu je možno použít k nákupu produktů Costa Coffee ve všech provozovnách Costa Coffee v ČR. Dárková karta může být použita výlučně pro zaplacení produktů v uvedených provozovnách, nelze ji vyměnit za hotovost ani jiný hotovostní ekvivalent. Platnost dárkové karty není časově omezena (lze ji použít dle předchozí věty, dokud nebude vyčerpána její hodnota).

1.2. Zákazník bere na vědomí, že nabídka na webové stránce dodavatele není závazná a dodavatel není povinen uzavřít Smlouvu na prezentované zboží se zákazníkem. Veškerá prezentace zboží na webové stránce je informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.3. Zákazník je oprávněn objednávat zboží bez registrace přímo z webové stránky.

1.4. Ustanoveními tohoto článku není omezena možnost dodavatele uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek.

1.5. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce, v němž zákazník jako kupující zejména označí konkrétní zboží, o něž má zájem dále označí požadované množství a „vloží“ své požadavky do elektronického nákupního košíku. Dále zákazník uvede údaje o požadovaném místě dodání v rámci ČR (tzn. vybere z nabízených dostupných výdejních míst Zásilkovny v ČR), uvede své identifikační a kontaktní údaje a údaje nutné pro dodání zboží a potvrdí kupní cenu a způsob úhrady kupní ceny (dále společně jen „objednávka“).

1.6. Pro úspěšné objednání zboží je nutné vyplnit do objednávkového formuláře veškeré povinné údaje dle 1.5. a dále odsouhlasit tyto obchodní podmínky a vše potvrdit tlačítkem „Závazně objednat“. Kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ zákazník objednávku odešle dodavateli.

1.7. Před odesláním objednávky dodavateli je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

1.8. V objednávce je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené zákazníkem v objednávce jsou dodavatelem považovány za správné.

1.9. Odeslaná objednávka se považuje za závazný návrh kupní smlouvy (Smlouvy) za předpokladu, že budou zákazníkem vyplněny všechny povinné údaje v objednávkovém formuláři a že zákazník potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Návrh Smlouvy ve formě objednávky má platnost 3 (tří) dnů. Dodavatel nenese odpovědnost za případné chyby vzniklé při přenosu dat.

1.10. Dodavatel obdržení objednávky zákazníkovi neprodleně potvrdí elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce (dále jen „emailová adresa zákazníka“).

1.11. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem vzniká doručením akceptace (přijetí) objednávky dodavatelem zákazníkovi na emailovou adresu zákazníka.

1.12. Pokud během 3 (tří) dnů od odeslání objednávky neobdrží zákazník akceptaci dodavatele dle odst. 1.11. obchodních podmínek, objednávka se ruší a smlouva nevznikne.

1.13. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže dodavatel splnit, zašle zákazníkovi na elektronickou adresu zákazníka pozměněnou nabídku s uvedením možných variant a vyžádá si stanovisko zákazníka. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh na uzavření Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací zákazníka prostřednictvím elektronické pošty.

1.14. V případě, že nastanou okolnosti bránící výrobě nebo dodání zboží (např. vyprodáním produktu atd.), je dodavatel oprávněn kontaktovat zákazníka na jím uvedeném telefonním čísle nebo na emailové adrese zákazníka za účelem dohody o změně Smlouvy. Nebude-li změna Smlouvy možná, je dodavatel oprávněn od Smlouvy (nebo její části) odstoupit. Pokud dodavatel odstoupí od Smlouvy (nebo její části) a zákazník již cenu zboží uhradil, bude zákazníkovi příslušná částka převedena zpět na účet, z něhož byla platba provedena, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od odstoupení od Smlouvy.

1.15. Pokud zákazník požádá o změnu Smlouvy, dojde ke změně Smlouvy poté, co ji dodavatel odsouhlasí elektronickou poštou na emailovou adresu zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že od okamžiku, kdy je zboží vypraveno za účelem jeho dodání zákazníkovi, nelze ve Smlouvě provést již žádné změny. Při žádosti o změnu objednávky/ Smlouvy je zákazník povinen uvést číslo objednávky a datum objednávky. Pokud dojde ke změně objednávky/ Smlouvy a zákazník již cenu zboží uhradil, bude mu příslušná částka (odpovídající rozdílu mezi částkou zaplacenou a částkou, která by měla být hrazena dle změněné objednávky/Smlouvy, je-li částka již zaplacená vyšší než částka vyplývající ze změny objednávky/Smlouvy) dodavatelem zaplacena převedena zpět na účet, z něhož byla platba provedena, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů od změny objednávky/ Smlouvy.

1.16. Zákazník bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Dodavatel neodpovídá za plynulý, bezchybný a bezpečný chod webové stránky. Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Dodavatel dále nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé zákazníkovi v souvislosti s užíváním webové stránky.

1.17. Zákazník bere na vědomí, že webová stránka (její obsah i vizuální podoba) jsou chráněny autorským právem a že fotografie na webové stránce umístěné jsou ilustrativní. Dodavatel nenese odpovědnost za úplnost informací uvedených na webové stránce.

1.18. Dodavatel je oprávněn prodej zboží prostřednictvím webové stránky kdykoli ukončit.

1.19. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

1.20. Dodavatel upozorňuje zákazníka na možná rizika spojená s užíváním dárkových karet, která spočívají zejména v jejich možném odcizení a neoprávněném použití, a proto dodavatel doporučuje dárkovou kartu uchovávat na bezpečném místě a mimo dosah neoprávněných osob a zabezpečit ji před ztracením nebo použitím neoprávněnou osobou. 

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1.21. Zákazník bere na vědomí, že konečná cena zboží je uvedena po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis ceny je uveden na daňovém dokladu. V ceně jsou zahrnuty a nebudou tedy zákazníkovi zvlášť účtovány náklady na zabalení zboží obvyklým způsobem a náklady na dopravu zboží do výdejního místa Zásilkovny v rámci ČR.

1.22. Zákazník hradí cenu zboží výlučně bezhotovostně prostřednictvím zabezpečené platební brány ______.

1.23. Závazek zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Veškeré údaje pro provedení platby jsou zákazníkovi zaslány dodavatelem elektronicky při přijetí (akceptaci) objednávky.

1.24. Nebude-li cena připsána na účet dodavatele do 3 (tří) pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu dle 1.11, Smlouva se ruší a dodavatel není povinen poskytnout zákazníkovi příslušné plnění.

1.25. Po uhrazení ceny na bankovní účet dodavatele a po dodání zboží zašle dodavatel v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka daňový doklad k přijaté platbě. Podle zákona o evidenci tržeb je dodavatel jako prodávající povinen vystavit zákazníkovi jako kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

1.26. Před úhradou ceny prostřednictvím platební brány je zákazník povinen seznámit se s pravidly a podmínkami, kterými provozovatel platební brány upravuje užívání tohoto platebního systému. Zákazník bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou zákazníkovi při použití tohoto platebního systému. 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1.27. Zákazník má v souladu s ustanoveními občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to jednostranným právním jednáním odeslaným dodavateli do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být dodavateli odesláno elektronicky na elektronickou adresu: Voctářova 18, Praha – Palmovka, 18000 ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší od počátku.

1.28. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, zboží, které na základě Smlouvy obdržel. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zákazník odešle zboží zpět dodavateli před uplynutím uvedené lhůty. V případě odstoupení od smlouvy nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

1.29. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy , dodavatel vrátí peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je od zákazníka přijal, tj. bezhotovostní platbou na bankovní účet zákazníka. Dodavatel vrátí zákazníkovi přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li zákazník od Smlouvy, není dodavatel povinen vrátit mu přijaté peněžní prostředky dříve, než mu zákazník vrátí zboží nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.

1.30. Zákazník není oprávněn odstoupit od Smlouvy (a ustanovení odst. 1.26 až 1.29 se tedy nepoužijí) v případech vymezených v ustanovení § 1837 občanského zákoníku. 1.31. Přílohou těchto podmínek je formulář pro odstoupení zákazníka od Smlouvy. Zákazník je oprávněn, nikoli povinen, pro odstoupení od Smlouvy užít formulář. 

DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.32. Dodavatel zajišťuje dodání zboží objednaného prostřednictvím webové stránky výlučně způsoby dle odst.

1.33. Tímto ustanovením není omezena možnost dodavatele uzavřít Smlouvu se zákazníkem za individuálně sjednaných podmínek. V případě, že bude způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.33. Dodavatel zajišťuje dodání zboží zákazníkovi prostřednictvím poskytovatele Zásilkovna, s.r.o., sídlem Lihovarská 1060/12, Praha 9, IČ: 28408306 (dále jen Zásilkovna) na zákazníkem zvolené výdejní místo Zásilkovny dle aktuální nabídky Zásilkovny.

1.34.Zboží bude dodavatelem expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů od uzavření Smlouvy dle odst. 1.11.

1.35. Zákazník je povinen zboží ve výdejním místě Zásilkovny převzít. Zákazník je povinen seznámit se před objednáním zboží s pravidly a podmínkami, kterými poskytovatel služby Zásilkovna upravuje poskytování této služby a vztahy mezi dotčenými subjekty.

1.36. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží.

1.37. V případě, že nastane situace nezávislá na vůli dodavatele či zákazníka, která přímo ovlivní zpoždění dodání zboží, může dojít k opožděnému dodání zboží. V takovém případě bude zákazník telefonicky či e-mailem informován o novém čase dodání. Za zpoždění či nedodání zboží, které dodavatel nezavinil, nenese dodavatel odpovědnost. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1.38. Dodavatel není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.39. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@costa-coffee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka.

1.40. Dodavatel je oprávněn k poskytnutí služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. K těmto orgánům dohledu lze směřovat stížnosti v mezích jejich kompetence.

1.41. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat stížnost, resp. návrh na mimosoudní řešení takového sporu, určenému orgánu dohledu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz

1.42. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

 1.43. Při prodeji zboží dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že zboží v době, kdy je zákazník převzal: má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, že má takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží; že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že zboží odpovídá jakostí nebo provedením Smlouvě; že je zboží v odpovídajícím množství a že vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.44. Zákazník je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit dodavateli. Pokud zákazník nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání, je srozuměn s tím, že s ohledem na povahu zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel.

1.45. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

1.46. Zákazník je oprávněn reklamace uplatňovat u dodavatele písemně na adrese určené dodavatelem pro doručování písemností, tj. na adrese provozovny dodavatele Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, nebo elektronickou poštou na adrese info@costa-coffee.cz. V reklamaci je nutné uvést a prokázat důvod reklamace (vadu popsat a doložit). Za okamžik uplatnění práva z titulu odpovědnosti za vady se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka písemnou reklamaci. O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel a zákazník nedohodne na delší lhůtě.

1.47. Dodavatel vydá zákazníkovi na jeho žádost písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

1.48. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo:
1.48.1. na odstranění vady (zejm. dodáním nového plnění nebo chybějícího plnění nebo opravou). Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního plnění, jestliže předmět plnění nelze vrátit nebo předat dodavateli;
1.48.2. na přiměřenou slevu z ceny;
1.48.3. odstoupit od smlouvy.

1.49. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo dle odst. 1.48. si zvolil, při oznámení vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže v odst.

1.50. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

1.50. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

1.51. Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka týkající se odpovědnosti dodavatele za vady plnění vyplývají z příslušných právních předpisů, zejm. §1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

1.52. Zákazník je srozuměn s tím, že dodavatel je v souladu s právními předpisy oprávněn zpracovávat jeho dále uvedené osobní údaje pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro ochranu oprávněných zájmů dodavatele. Zákazník při potvrzení objednávky vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dodavatelem k účelu zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi.

1.53. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníka : jméno a příjmení, adresa bydliště, PSČ, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, v případě podnikatele pak také identifikační číslo a daňové identifikační číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.54. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, resp. při objednávce provedené z webové stránky) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat dodavatele o změně ve svých osobních údajích.

1.55. Zpracováním osobních údajů zákazníka může dodavatel pověřit třetí osobu či osoby jako zpracovatele. Zákazník je srozuměn s tím a souhlasí, že jeho osobní údaje budou v rozsahu nutném pro splnění účelu Smlouvy a dodání zboží předány poskytovateli služby Zásilkovna dle odst. 1.33. Kromě uvedených osob nebudou osobní údaje dodavatelem bez předchozího souhlasu zákazníka předávány třetím osobám jako příjemcům.

1.56. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 1.57. Zákazník odpovídá za to, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné.

1.58. Dodavatel zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a se zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

1.59. Podrobné informace o zpracování osobních údajů dodavatelem: Totožnost a kontaktní údaje správce Lagardere Travel Retail a.s., se sídlem Náměstí Marie Poštové 854, Beroun 2, 266 01 identifikační číslo: 25099167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118543, kontaktní a doručovací poštovní adresa Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, adresa elektronické pošty info.gdpr@lagardere-tr.cz telefon 228 224 111, web www.costa-coffee.cz facebook: www.facebook.com/CostaCoffeeCZ Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Stanislav Beránek, kontaktní a doručovací poštovní adresa : Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, adresa elektronické pošty info.gdpr@lagardere-tr.cz telefon 228 224 111 Rozsah zpracovávaných údajů je uveden v odst. 1.52. Podrobnější informace a zásady zpracování osobních údajů správcem jsou obsaženy v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, jež je k dispozici na https://www.lagarderetr.cz/cs/prohlaseni-o-zasadach-ochrany-osobnichudaju Účely zpracování Plnění zákonných povinností dodavatele Realizace práv a povinností ze Smlouvy Ochrana oprávněných zájmů dodavatele Zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi Místo zpracování osobních údajů Sídlo a provozovna dodavatele a zabezpečené cloudové prostředí. Sídlo: Náměstí Marie Poštové 854, Beroun 2, 266 01 Provozovna: Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00. Příjemci osobních údajů, třetí země Údaje nebudou poskytovány jiným příjemcům. Údaje nebudou předávány mimo EU. Právní důvod pro zpracování Zákon, popř. souhlas zákazníka tam, kde pro zpracování není dán žádný jiný zákonný důvod. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány Údaje ve výše uvedeném rozsahu k výše uvedeným účelům budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu zpracování, tedy nejvýše 5 let. Poučení zákazníka jakožto subjektu údajů : Ve vztahu k danému zpracování má zákazník jakožto subjekt údajů právo na: a) odvolání souhlasu – pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), může zákazník kdykoliv odvolat prostřednictvím zprávy elektronické pošty na e-mail správce, prostřednictvím datové schránky nebo písemně dopisem zaslaným na adresu správce. Odvolání souhlasu nebude mít vliv na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo prováděno před jeho odvoláním. b) přístup – zákazník má právo na informaci, zda jsou či nejsou osobní údaje subjektu údajů zpracovávány. Jsou-li osobní údaje zpracovávány, má právo na informace o zpracování v předepsaném rozsahu a právo za určitých podmínek získat kopii zpracovávaných údajů; c) opravu – zákazník má právo požadovat provedení opravy, jsou-li zpracovávané osobní údaje nepřesné. Případně právo požadovat doplnění, nejsou-li údaje úplné; d) výmaz – zákazník má právo být zapomenut – tedy právo žádat za právními předpisy stanovených podmínek (odvolání souhlasu, protiprávnost zpracování) vymazání svých osobních údajů; e) omezení zpracování – zákazník má právo požadovat označení a případné omezení (pozastavení) zpracování do doby ověření přesnosti údajů, zákonnosti zpracování, vyřízení námitky nebo kvůli ochraně zájmů subjektu údajů (uplatnění nebo ochrana či obrana práv a právních zájmů). Při omezení zpracování je správce pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen se souhlasem zákazníka nebo ze zákonných důvodů; f) stížnost – zákazník má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, se stížností na správce osobních údajů, na zpracování osobních údajů nebo na podmínky uplatňování práv. Další údaje o úřadu jsou k dispozici na www.uoou.cz; g) přenositelnost – zákazník má právo za právními předpisy stanovených podmínek získat údaje pro další zpracování jinou osobou, které subjekt údajů předá údaje, či si žádat jejich přímé předání k dalšímu zpracování jinou osobou. 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

1.60. Zákazník při potvrzení objednávky vyjadřuje souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem dodavatele na elektronickou adresu zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení dodavatelem na elektronickou adresu zákazníka. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Zákazník je oprávněn vzít tento souhlas kdykoli zpět, a to prostřednictvím zprávy elektronické pošty na e-mail dodavatele info@costa-coffee.cz nebo písemně dopisem zaslaným dodavateli na adresu dodavatele Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00. 

DORUČOVÁNÍ

1.61. Nebude-li dohodnuto jinak nebo nevyplývá-li jinak z těchto obchodních podmínek, musí být veškerá korespondence týkající se Smlouvy doručena druhé straně písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1.62. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že se jejich vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.63. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.64. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná.

1.65. Kontaktní údaje dodavatele: poštovní adresa Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, adresa elektronické pošty info@costa-coffee.cz, telefon 228 224 111, web: www.costa-coffee.cz facebook: www.facebook.com/CostaCoffeeCZ. V Praze dne 7.12.2023