Dobíjení karty Nabito kofeinem bylo k 1. 5. 2024 ukončeno, zákazníci si mohou svou kartu dočerpat bez omezení.

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ KARET

„Nabito kofeinem“ obchodní společnosti: Lagardere Travel Retail a.s. se sídlem Voctářova 18, Praha 8, 18 00, identifikační číslo: 25099167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118543.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto obchodní podmínky pro prodej elektronických karet Nabito kofeinem (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Lagardere Travel Retail a.s., se sídlem Voctářova 18, Praha 8, 180 00 identifikační číslo: 25099167, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 118543 (dále jen „dodavatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) některá vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti nebo na základě smlouvy kupní (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „zákazník“) v pobočce (provozovně) dodavatele Costa Coffee.

1.2. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li zákazníkem jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem. 

1.3. Předmětem plnění dodavatele dle Smlouvy je prodej zboží – karty dodavatele s nabitým kreditem ve výši 500,- Kč (dále jen Karta Nabito kofeinem nebo Karta) na nákup 10 káv v primo nebo medio velikosti, kromě kampaňových káv dle výběru zákazníka v pobočce Costa Coffee, tzn. každá káva zakoupená s využitím Karty Nabito kofeinem (bez ohledu, zda ve velikosti primo nebo medio) stojí 50,- Kč. Zákazník vybírá kávu z aktuální nabídky v pobočce Costa Coffee. Za „kávu“ se pro účely těchto podmínek považuje všechny nápoje, které obsahují kávu. 

1.4. Kartu Nabito kofeinem si lze zakoupit na pobočkách Costa Coffee v České republice provozovaných dodavatelem. 

1.5. Kupní cena Karty nabito kofeinem je 500,- Kč a je zákazníkem hrazena při předání a převzetí Karty Nabito kofeinem v pobočce dodavatele Costa Coffee. 

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může dodavatel měnit či doplňovat. Dodavatel informuje o změně obchodních podmínek na webové stránce a v pobočkách Costa Coffee, aby se mohli zákazníci bez obtíží seznámit s aktuálním zněním obchodních podmínek.

1.8. V případě jakýchkoli dotazů se může zákazník obrátit na dodavatele na elektronické adrese info@costa-coffee.cz 

UZAVŘENÍ SMLOUVY 

1.1. Dodavatel v pobočkách Costa Coffee informuje zákazníky o možnosti zakoupit si Kartu Nabito kofeinem s nabitým kreditem ve výši 500,- Kč na nákup 10 káv v primo nebo medio velikosti kromě kampaňových káv a o její kupní ceně 500,- Kč. Cena je uvedena včetně DPH a všech souvisících poplatků. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Podrobný rozpis ceny bude uveden na daňovém dokladu/účtence. 

1.2. Smlouva mezi zákazníkem a dodavatelem o koupi a prodeji Karty Nabito kofeinem je uzavřena předáním Karty Nabito kofeinem zákazníkovi a zaplacením kupní ceny ve výši 500,- Kč přímo na pobočce dodavatele Costa Coffee v ČR. Kupní cena Karty může být hrazena v hotovosti i bezhotovostně. 

1.3. Karta Nabito kofeinem je přenosná a je způsobilá okamžitého použití (je dodavatelem před předáním zákazníkovi aktivována). Pokud zákazník platí platební kartou, je možné, že bude prodleva mezi možností využití. Kartu je možno použít k nákupu celkem 10 káv v primo a medio velikosti dle aktuální nabídky ve všech pobočkách Costa Coffee v ČR. 

1.4. Karta Nabito kofeinem může být použita výlučně pro zaplacení výše uvedených produktů v pobočkách Costa Coffee v ČR, nelze ji vyměnit za hotovost ani jiný hotovostní ekvivalent. 

1.5. Káva placená prostřednictvím Karty se z kreditu na Kartě automaticky odečítá, tzn. za nákup každé 1 kávy (primo nebo medio) bude zákazníkovi z kreditu na Kartě odečteno 50,- Kč. Po vyčerpání celého kreditu na Kartě lze kredit opětovně nabít na pobočce Costa Coffee v ČR, a to vždy na hodnotu 500,- Kč za cenu 500,- Kč. 

1.6. Nákup kávy s využitím Karty Nabito kofeinem lze kombinovat s nákupem dalšího zboží dle nabídky konkrétní pobočky Costa Coffee, jehož cenu zákazník uhradí jinou platební metodou (v hotovosti, platební kartou nebo stravenkou). Platbu Kartou Nabito kofeinem lze kombinovat s jinými platebními metodami (hotově, stravenkami, platební kartou). 

1.7. Platnost Karty není časově omezena (lze ji použít dle těchto podmínek, dokud nebude vyčerpána její hodnota, a lze ji opětovně dobít).

1.8. Kartu Nabito kofeinem lze nahrát do Apple Wallet zákazníka. 

1.9. Dodavatel upozorňuje zákazníka na možná rizika spojená s užíváním elektronických karet, která spočívají zejména v jejich možném odcizení a neoprávněném použití, a proto dodavatel doporučuje Kartu uchovávat na bezpečném místě a mimo dosah neoprávněných osob a zabezpečit ji před ztracením nebo použitím neoprávněnou osobou. 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

1.1. Dodavatel je oprávněn prodej Karet Nabito kofeinem či jejich dobíjení novým kreditem kdykoli ukončit nebo akci pozměnit. Po skončení akce má zákazník právo dovyčerpat svůj kredit na kartě. 

1.2. Mimosoudní vyřizování stížností zákazníků zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické adresy info@costa-coffee.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu zákazníka. 

1.3. Dodavatel je oprávněn podnikat na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. K těmto orgánům dohledu lze směřovat stížnosti v mezích jejich kompetence. 

1.4. V případě, že dojde mezi dodavatelem a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat stížnost, resp. návrh na mimosoudní řešení takového sporu, určenému orgánu dohledu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Email: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz 

PRÁVA Z ODPOVĚDNOSTI ZA VADY

1.1. Při prodeji zboží v pobočce dodavatele (v provozovně dodavatele) dodavatel odpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady, zejména odpovídá za to, že zboží v době, kdy je zákazník převzal: má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, že má takové vlastnosti, které dodavatel popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží; že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá; že zboží odpovídá jakostí nebo provedením Smlouvě; že je zboží v odpovídajícím množství a že vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

1.2. Zákazník je povinen převzaté zboží ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit dodavateli. Pokud zákazník nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání, je srozuměn s tím, že s ohledem na povahu zboží nemusí být na pozdější reklamace brán zřetel. 

1.3. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.

1.4. Zákazník je oprávněn reklamace uplatňovat u dodavatele písemně na adrese určené dodavatelem pro doručování písemností, tj. na adrese dodavatele Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, nebo elektronickou poštou na adrese podpora@costa-coffee.cz. V reklamaci je nutné uvést a prokázat důvod reklamace (vadu popsat a doložit). Za okamžik uplatnění práva z titulu odpovědnosti za vady se považuje okamžik, kdy dodavatel obdržel od zákazníka písemnou reklamaci. O reklamaci bude rozhodnuto bez zbytečného odkladu, ve složitějších případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel a zákazník nedohodne na delší lhůtě. 

1.5. Dodavatel vydá zákazníkovi na jeho žádost písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

1.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo: ∙ na odstranění vady (zejm. dodáním nového plnění nebo chybějícího plnění nebo opravou). Zákazník není oprávněn požadovat provedení náhradního plnění, jestliže předmět plnění nelze vrátit nebo předat dodavateli; ∙ na přiměřenou slevu z ceny; ∙ odstoupit od smlouvy. 

1.7. Zákazník sdělí dodavateli, jaké právo dle odst. 1.6. si zvolil, při oznámení vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu dodavatele. Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si zákazník své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže v odst. 

1.8. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

1.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má zákazník právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z ceny. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může dodavatel odstranit podle své volby opravou nebo dodáním nového plnění. Neodstraní-li dodavatel vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. 

1.9. Práva a povinnosti dodavatele a zákazníka týkající se odpovědnosti dodavatele za vady plnění vyplývají z příslušných právních předpisů, zejm. §1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při prodeji Karet Nabito kofeinem nedochází ke zpracování osobních údajů zákazníků. Pouze v případě, že uvede svoji e-mailovou adresu při nastavení karty do elektronické peněženky. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kontaktní údaje dodavatele: doručovací poštovní adresa Voctářova 2497/18, Praha 8, 180 00, adresa elektronické pošty: infozavinaccosta-coffee.cz telefon 228 224 111

V Praze dne 1.1.2024